خون (دم)

 مزاج خون، گرم و مرطوب است و به دو قسمت طبیعی و غیرطبیعی تقسیم میگردد.

1-      خون طبیعی: خون طبیعی خونی است سرخ رنگ و بسیار شیرین ولی بدبو نیست.

2-      خون غیرطبیعی: دو نوع است، نوع اول خونی است که از مزاج نیک برگشته است و این دگرگونی نه از این سبب است که چیزی با او درآمیخته باشد، بلکه مزاج آن خوبخود به تباهی گرائیده است، مثلا مزاجش سرد شده یا گرم شده. نوع دوم خونی است که در آن خلط بد پیدا شده است و براثر آن دگرگون گردیده است. این نوع خون نیز دو حالت دارد.

الف- ممکن است خلط بد از خارج بر آن وارد شده باشد و در آن نفوذ کرده و آنرا فاسد کرده باشد.

ب- یا اینکه خلط بد در خود آن بوجود آمده باشد. مثلا بخشی از آن متعفن شده، در نتیجه ماده لطیف آن به صفرائی تلخ و ماده غلیظ آن به سودائی تلخ تغییر کرده باشد. هر دو این مواد تلخ و یا یکی از آنها در خون ماندگار است.

اخلاطی که با این نوع خون می آمیزند چهارتا هستند، بلغم، سودا، صفرا، ماده آبکی و خون بتناسب آمیزه آنها گاهی تیره و گاهی روشن میشود و گاهی بسیار سیاه و گاهی سفید میگردد. به همین نحو بوی و مزه آن دگرگونی می یابد، یعنی تلخ و شور میگردد و به ترشی میگراید.

 

/ 0 نظر / 89 بازدید