مزاج

 مزاج حالت فعالیت کل بدن یا اجزا بدن است. واکنشی است که متقابل اجزای ریز مواد متضاد بوجود می آید. در این واکنش متقابل، بخش زیادی از یک یا چند ماده با بخش زیادی از ماده یا مواد مخالف با هم می آمیزند، بر هم تاثیر می گذارند و از این آمیزش کیفیت متشابهی حاصل می شود که آن را مزاج می گویند.

همانطور که در بحث ارکان اشاره شد قوای اولیه عناصر عبارتند از گرمی، سردی، تری و خشکی، که مزاج نتیجه واکش متقابل این عناصر است. مزاج ها دو نوع هستند: معتدل، نامعتدل

1-       مزاج معتدل: مزاجی است که در آن مقادیر کیفیات متضاده در ترکیب مساوی و مقاوم باشند و این مزاج کیفیت متوسط بین آنهاست.

2-       مزاج نامعتدل: مزاجی که در حد وسط کتضاده قرار نداشته باشد. یعنی به یکی از آنها گرایش بیشتری داشته باشد. این گرایش یا به سوی یکی از دو کیفیت متضاد سردی و گرمی و یا تری و خشکی است. یا به سوی دوتا از آنها. نتیجه این گرایش به هم خوردن اعتدال است.

/ 0 نظر / 84 بازدید