بحث در ارکان

 ارکان نوعی اجسام ساده هستند که اجزای اولیه تن آدمی و موجودات دیگر را تشکیل میدهند. عناصر هرگز به اجزایی که از لحاظ ظاهر مختلف هستند، تقسیم نمیشوند. عنصرها بخش هایی از آمیزه ها هستن و از آمیزش عناصر با همدیگر، انواع موجودات که از لحاظ صورت گوناگون هستند بوجود می آیند.

باید بدانیم که عناصر چهار نوع هستند و از این عناصر، دو عنصر سبک و دو عنصر سنگین هستند. عناصر سبک آتش و هوا و عناصر سنگین آب و خاک.

خاک: جسمی ساده است و دارای سنگینی مطلق. موضع طبیعی خاک در مرکز سایر عناصر است و به لحاظ سرشت طبیعی خود، در مرکز عناصر ثابت و ساکن است. مزاج خاک سرد و خشک است، یعنی چنانچه علتی بیرونی آنرا تغییر ندهد، سردی محسوس و خشکی از آن پدید می آید. وجود خاک در موجودات جهت بهم پیوستگی و پایداری و نگهداری اشکال است.

آب: جسمی است ساده و دارای سنگینی زیاد، جای طبیعی آن موضعی است که خاک را در برمیگیرد، ولی بوسیله هوا دربرگرفته میشود، البته اگر آب و هوا به حالت سرشتی خود باقی بمانند. مزاج آب سرد و تر است و سردی و تری جزیی از خوی سرشتی آن است. آب هر شکلی را به خود میگیرد ولی آنرا حفظ نمیکند. وجود آب در موجودات برای ایجاد نرمی در اشکالی که به شکل گیری، طرح ربزی و راست و هموار شدن نیازمند هستند. تری، اگرچه به آسانی شکلی را از دست میدهد، ولی آن را مجددا به سهولت میپذیرد. خشکی برعکس، شکلی را بدشواری می پذیرد ولی بدشواری از آن دست بر میدارد. هراندازه که خشک با تر عجین میشود خشکی از تر کشیدگی و شکل گیری آسان را میگیرد و تر از خشک، راست شدن و قوام خود را گرفته حفظ میکند. تر نمیگذارد خشک از هم بپاشد و خشک نمیگذارد تر جاری شود و حرکت کند.

هوا: جسمی است ساده و دارای سبکی زیاد. موضع طبیعی آن بالاتر از آب و پایین تر از آتش است. مزاج هوا چنانکه جای طبیعی آن نشان میدهد گرم و تر است. وجود هوا در موجودات برای نفوذ، نرم کردن، سبک گردانیدن و سهولت بلند کردن آنهاست.

آتش: جسمی است ساده و دارای سبکی مطلق. موضع طبیعی آن بالاتر از همه عناصر است و در سطع مقعر آسمانی که هستی و نیستی در آنجا پایان می یابد جای گرفته است. مزاج آتش گرم و خشک است و وجود آن در میان موجودات برای پختن و نرم کردن و آمیختن در خود نفوذ دادن گوهر هوایی است که بتواند سردی دو عنصر سنگین و سرد را بشکند و این در هم شکستن سردی دو عنصر سرد به این منظور است که از حالت عنصری به حالت مزاجی باز آیند. آب و خاک که سنگین ترند، در پیدایش اندامها و ثبات آنها مددکارترند. آتش و هوا که دو عنصر سبک ترند، در پیدایش و جنبش روان ها و جنبش اندامها موثرترند.

/ 0 نظر / 24 بازدید