چاکرای ششم

چاکرای ششم
آجنا چاکرا (چاکرای پیشانی، چشم سوم، چشم خرد یا چاکرای چشم درون و یا چاکرای فرمان نیز نام دارد)
چاکرای ششم و خصوصیات مربوط به آن:
رنگ: نیلی و همچنین زرد یا بنفش.
حس: تمام حسها، ازجمله ادراک فراحسی.
سمبل: لوتوس96پر.
اصل اساسی: دانش وجود.
بخشهای وابسته ی بدن: صورت، چشمها، گوشها، بینی، سینوسها، مخچه و دستگاه اعصاب مرکزی
غده ی وابسته: هیپوفیز.
از غده ی هیپوفیز گاهی به عنوان((غده ی اصلی)) نام برده می شود، زیرا هورمونهای آن عملکرد بقیه ی غدد را کنترل می کند. مانند رهبر ارکستر تاثیر هماهنگ کننده بر روی غدد دیگر دارد.
نشانه های نجومی و سیاره های وابسته:
تیر: شناخت خردمندانه، تفکرمنطقی.
مشتری/ قوس: طرز تفکر، مجموعه نگری، درک ارتباطات درونی.
اورانوس/ دلو: تفکر ملهم الهی، دانش بالا، درخشش بصیرت.
نپتون/ حوت: تجسم،کشف و شهود، دستیابی به حقایق درونی از راه ایثار و ازخود گذشتگی.
ساختار و عملکرد چاکرای ششم:
درک آگاهانه ی ((هستی)) در چاکرای ششم جا دارد. جایگاه نیروهای ذهنی متعال، درک روشنفکرانه برای قوه ی تشخیص، حافظه و اراده ی ماست. در بعد فیزیکی مهم ترین مرکز فرمان برای دستگاه مرکزی عصبی است. رنگ واقعی آن آبی نیلی روشن است، اما زرد و سایه هایی از رنگ بنفش هم در آن دیده می شود. این رنگ ها نشان دهنده ی عملکردهای مختلف در سطوح مختلف آگاهی است. تفکر منطقی یا روشن فکرانه ممکن است تشعشعات رنگ زرد ایجاد کند، در حالی که رنگ آبی تیره نشان دهنده ی کشف شهودی و شناخت مجموعه نگری است. درک فراحسی در سایه هایی از رنگ بنفش مشخص می شود. قبل از هرتحققی افکار و یا تصورات طرح ریزی شده ای وجود دارد که یا با الگوهای احساسی ناخودآگاه یا با شناخت واقعیت می توانند به ثمررسند. با نیروی ذهنی از راه چشم سوم به روندی از تجلی وصل می شویم. تمام دانش آشکاری که هم اکنون در((خلقت)) وجود دارد، عینا در ((هستی)) مطلق وجود خواهد داشت، همچون دانه ای که دارای تمام خصوصیات و ویژگی های گیاهی است که پس از روییدن به آن تبدیل می شود. فیزیک کوآنتوم به این حوزه تحت عنوان ((حوزه ی یکسان شده)) یا ((نقطه ی پایین ترین فعالیت ماده)) اشاره می کند. مرحله ی خلقت زمانی شروع شد که ((هستی)) درون خود آرمید و از وجود خود آگاه شد. اولین ارتباط بین علت و معلول اتفاق افتاد، بدین ترتیب دوگانگی پدید آمد. ((هستی)) در بی شکلی خودش اولین نمونه ی امواج را متجلی ساخت. در پایه ی این اولین امواج ازلی هرقدمی به سمت رشد آگاهی، طرح جدید و متمایزی از امواج را خلق می کند. بدین نحو تمام سطوح خلقت در زندگی بشر وجود دارد. از وجود اتری خالص تا ثقیل ترین مواد و با سطوح مختلف امواجشان د رچاکراها نشان داده می شوند. بدین ترتیب فرآیند ظهور در درون ما و از راه ما نیزصورت می گیرد. چون چشم سوم جایگاه نیل به آگاهی است، اینجاست که می توانیم ماده را آشکار و آن را به غیر ماده تبدیل کنیم. قادر هستیم واقعیات تازه ای را در بعد فیزیکی خلق کنیم و چیزهای قدیمی را از بین ببریم. با وجود این، عموما این روند به طور خودکار و بدون اینکه نقشی آگاهانه داشته باشیم اتفاق می افتد. اغلب افکارسرنوشت ساز در زندگی مان توسط الگوهای احساسی سرکوب شده کنترل می شود و با اعتقادات و تعصبات ما و دیگران برنامه ریزی می شود.ب نابراین اغلب ذهن ما فرمانده نیست بلکه درخدمت افکار تلمبارشده ی احساسی است که عموما بر ما مسلط می شوند. این افکار در زندگی ما وآنچه دریافت و تجربه می کنیم نیز آشکار است. اما نمودی است از واقعیت ذهنی. با رشد آگاهی و باز شدن روز افزون چشم سوم، می توانیم این روند را با آگاهی بیشتری کنترل کنیم، و قدرت تجسممان می تواند انرژی را برای تحقق بخشیدن خواسته ها بیافریند. در تلفیق با چاکرای باز قلب می توانیم انرژی های سلامتی بفرستیم چه برای آنچه در دسترس است و چه برای فاصله ی دور. همزمان می توانیم به تمام سطوح خلقت ماورء واقعیات فیزیکی دست یابیم این دانش ما را به درک شهودی، روشن بینی و احساسات و حس شنوایی بسیارحساس می رساند آنچه برای ما قبلا مبهم وگنگ بوده حالا به وضوح درک می شود.
عملکرد هماهنگ
امروزه افراد کمی یافت می شوند که چشم سومشان کاملا باز باشد و همواره از آگاهی بالایی برخوردار باشند. با وجود این علی رغم رشد ناکافی، چاکرای ششم می تواند عملکردی هماهنگ تر از دیگر چاکراها داشته باشد. این حالت خود را در یک ذهن فعال و مهارتهای پیشرفته ی روشنفکرانه نشان می دهد. پیگیری کل نگرانه تحقیق علمی و یا شناخت حقایق فیلسوفانه دور از دسترس می تواند نشانه ای از گشایش نسبی و عملکرد هماهنگ چاکرای چشم سوم باشد. احتمالا توانایی رشد یافته ای برای تجسم و توانایی درک خیلی از چیزها را به طورحسی دارید. ذهن شما کنترل شده است و در عین حال بر روی حقایق اسرارآمیز باز است. درک تان از آنچه دنیای مادی به شما نشان می دهد خیلی بیشتراست، اما یک تمثیل، یک نماد از یک اصل روحانی در سطح فیزیکی متجلی شده است. آرمانگرایی و تخیل، عوامل کلیدی تفکر شما هستند. ممکن است متوجه شوید که گاه گاهی افکار و ایده های شما به حقیقت می پیوندند. هرچه قدر چاکرای چشم سوم رشد بیشتری داشته باشد، افکار شما بیشتر بر اساس آگاهی درونی از حقیقت است. افراد زیادی هستند که در ابتدای رشد مهارتهای چاکرای ششم قرار دارند، مانند روشن بینی یا بالا بردن میزان حساسیت در سطوح خاصی از وجود و تعدادی به بینشی موقتی دردیگرابعاد حقیقت می رسند. به طورمثال درخواب یا مراقبه. به هرحال، این غیرممکن است که بتوانیم به طور کامل محدوده ی مهارتها و درک هایی که یک چشم سوم دارد توضیح دهیم. چنین تلاشی صفحات زیادی را پر خواهد کرد و ترجیح می دهیم که به اطلاعات دیگران اعتماد کنیم .با وجود این می توانیم ایده ای کلی از آنچه وجود دارد به شما بدهیم که اگر به رشد کامل چاکرای ششم برسید پیش خواهد آمد. قبل از هرچیز تلقی تازه ای از جهان خواهید داشت. محدودیت های تفکر منطقی کاملا متعالی خواهد شد. افکارتان به صورت نوشته در خواهد آ مد؛ واطلاعاتی را که از کرات دیگرخلقت به دست می آورید با توانایی درحال رشد آگاهی تام خود تلفیق می کنید. دنیای مادی برایتان شفاف می شود. گرچه آگاهی شما همچون آیینه ای در خدمت((الوهیت)) است، دنیای مادی رقص انرژی را که در سطوح لطیف هستی جا دارد منعکس می کند. ادراک فرا حسی تان بسیار واضح است آن قدرکه مستقیما انرژی هایی را که در زیر سطح چیزهای خارجی کار می کند دریافت می کنید. علاوه براین، می توانید آگاهانه این انرژی ها را کنترل کنید و مظاهر مختص خودتان را برای آنها خلق کنید. با وجود این ملزم هستید قوانینی را وضع کنید که نمی توانید فراتر از محدوده ی آن بروید، به این معنا که نظم طبیعی همیشه ماندنی است. شم و بینش درونی شما به روی تمام ابعاد لطیف واقعیت بازخواهد شد. درک خواهید کرد که دنیا های بیشماری بین خلقت سطوح مادی و((هستی)) متعال وجود دارد که فرم های مختلفی از حیات درآن ها سکنی دارند. تئاتر چند بعدی خلقت جلوی چشمتان اجرا می شود و به نظر می رسد که هیچ حدی برای فرمهای همیشه تازه و سطوح حقیقت وجود ندارد.
عملکرد ناهماهنگ
پیامد عمده ی عملکرد ناهماهنگ چاکرای سوم((عدم تعادل)) است، به طورمثال: پا فشاری بیش ازحد روی حوزه ی عقل. تصمیمات زندگی تان منحصرا با عقل و منطق صورت می گیرد. از آن جایی که سعی می کنید تمام امور زندگی تان را با روش عقلانی سازمان دهی کنید، فقط آنچه را با ذهن منطقی تان درک می کنید قبول دارید. مهارتهای عقلانی شما ممکن است کاملا رشد یافته باشد و احتمالا نعمت تجزیه وت حلیل به شما داده شده است، اما از شیوه ی کل نگری بی بهره هستید و توانایی انطباق آنچه را تجربه می کنید با قانون جهانی تعادل طبیعی ندارید. به آسانی قربانی تکبر روشنفکرانه ی خود می شوید.ت نها چیزهایی را قبول می کنید که ذهنتان بتواند درک کند، و از راه روش های علمی قابل اثبات باشد. بینش معنوی را به عنوان یک پدیده ی غیر علمی و غیر واقعی رد می کنید. نتیجه ی دیگری که عملکرد ناهماهنگ چاکرای چشم سوم دارد این است که با قدرت ذهنتان سعی می کنید بر روی دیگران و رویدا دها تاثیربگذارید، صرفا قدرتتان را نشان می دهید و یا برای ارضای نیازهایتان از آن استفاده می کنید. در این وضعیت چاکرای شبکه ی خورشیدی هم معمولا خارج از تعادل است و چاکرای قلب و تاج نیز در حد جزئی رشد یافته اند. اگرچشم سومتان علی رغم گیرهایش نسبتا بازباشد، بازهم ممکن است در این کار موفق شوید، هرچند که مقاصد شما خلاف جریان طبیعی حیات است ولی دیر یا زود احساس تنهایی شما را در برمی گیرد و موفقیتی را که برایش تلاش کرده اید پایدار نخواهد بود. پیامد دیگر انرژی های گمراه شده در چاکرای ششم زمانی اتفاق می افتد که چاکرای پایین (که شما را به ((زمین)) وصل کرده است) بیمار است، و وقتی که چاکراهای دیگر هماهنگ کارنمی کنند. گرچه به سطوح لطیف ادراک دست یافته اید، ولی این می تواند درحالتی باشد که معنای حقیقی تصورات و اطلاعاتی را که به دست می آورید درک نکنید. به علت الگوهای احساسی سرکوب شده، آنها با تصوراتتان آمیخته می شوند. این تصورات ذهنی می توانند خیلی قوی و غالب باشند تا حدی که شما آنها را به عنوان تنها حقیقت موجود درنظربگیرید. طرح آنها را درجهان بیرون پیاده می کنید و بدین نحو در نهایت ارتباط با حقیقت را از دست می دهید.
کم کاری
اگرجریان انرژی ها در چاکرای ششم به طور قابل ملاحظه ای بسته باشد تنها حقیقتی را می بینید و باورمی کنید که در جهان بیرون قابل دیدن باشد. زندگی تان تحت نفوذ امیال مادی، نیاز های فیزیکی و احساسات ابراز نشده است. اندیشه ها و بحث های معنوی به نظرتان خسته کننده و اتلاف وقت خواهد بود و حقایق روحانی را رد می کنید به دلیل اینکه آنها را حاصل رویارویی بی معنا و بدون هیچ کاربرد عملی می بینید. افکارتان به سوی خط مشی که درجامعه برقرار است گرایش دارد. به راحتی درشرایط دشوارکنترل خود را ازدست می دهید. احتمالا خیلی فراموش کارید. اگر بینایی تان ضعیف شده باشد اغلب با کم کاری چاکرای ششم همراه است، باید دقیق تر به درون خود نگاه کنید و آنچه را در زیر این سطح قرار دارد بشناسید. در موارد حاد، افکارشما خیلی پریشان و آشفته است و تصمیمات شما کاملا براساس احساسات سرکوب شده تان است.
امکانات پاکسازی و فعال کردن چاکرای ششم
لذت بردن از طبیعت
چشم سوم با تماشای آسمان آبی پر رنگ و پر ستاره ی شب فعال می شود. این تجربه طبیعت ذهن شما را بر روی پهنه ی بی حد و مرز همه ی آنچه در فرمهای مختلف متجلی شده است باز می کند. از انرژی های لطیف، ساختارهای آنها و قوانینشان که در پس دنیای قابل رویت حیات وجود دارد که رقص بدنهای ملکوتی در فضای لایتناهی را نشان می دهد، آگاهتان می سازد.
موسیقی درمانی
موزیک: از هر صدایی که به شما آرامش می دهد و ذهنتان را باز و تصورات و احساسات ابعاد کیهانی را برانگیخته می کند می توانید استفاده کنید. خصوصا موسیقی مدرن مناسب است و همین طور قطعاتی از موسیقی کلاسیک شرق و غرب (به خصوص آثارباخ) که هماهنگ کننده و فعال کننده ی چاکرای چشم سوم هستند.
رنگ درمانی
بنفش روشن اث رپاک کننده و بازکننده بر روی چاکرای ششم دارد. به ذهن آرامش درونی، روشنی و عمق می دهد و حواس را تقویت کرده و بهبود می بخشد. همین طورآنها را بر روی سطوح لطیف ادراک باز می کند.
سنگ درمانی
سنگ لاجورد: در رنگ آبی پر رنگ سنگ لاجورد دانه های طلایی سنگ نور مانند ستاره های پراکنده درآسمان شب هستند. سنگ لاجورد احساس امنیتی به عالم روحمان منتقل می کند، ذهن را به درون هدایت می کند، انرژی هایش را تقویت کرده و اصول والاتر را می شناسند. با برانگیختن درک و بینش درونی ما را برآن می دارد معنای نهفته دردنیای مادی و انرژی هایی که در پس آن کار می کنند را درک کنیم. همچنین ما را سرشار از شعف عمیق از معجزات حیات و جهان می کند.
یاقوت آبی-بنفش: یاقوت روشن و شفاف، ذهن ما را بر روی دانش کیهانی و حقایق جاودانه باز می کند و امواج آن پاک کننده است. اثر احیا کننده و حیات بخش در زندگی و روحمان دارد. پلی می سازد بین متناهی و لایتناهی و آگاهی ما را با جریان((عشق الهی)) و شناخت جاری می سازد. برای روح هایی که در جست وجوی حقیقت در راه روحانی هستند روشنی می آورد.
sodalite :
رنگ آبی تیره sodalite پاک کننده ی ذهن است و به آن توانایی تفکر عمیق می دهد. تشعشعات آرام آن به اعصاب آرامش و نیرو می بخشد و نیز کمک می کند که الگوهای قدیمی افکار را رها کنیم و اطمینان و انرژی می دهد تا به اعتقاداتمان در حد لزوم پابرجا بمانیم و ایده ها و دانشمان را در زندگی روزمره به کار بریم.
رایحه درمانی
نعنا: رایحه ی نشاط آور نعنا گره های درون حوزه ی چشم سوم را باز و کمک می کند تا شخص از قالبهای افکار محدود وکهنه رها شود .ذهن را پاک و روشن می کند و قدرت تمرکز را فعال می سازد.
یاسمن: از راه رایحه ی خوش و لطیف یاسمن ذهن ما بر روی تجسم و تصوری که حامل پیامی از حقیقت عمیق تر است بازمی شود. امواج آن حسهای ما را قوی و انرژی های چاکرای چشم سوم را با انرژی چاکرای قلب پیوند می دهد.
فرم یوگایی که عمدتا از راه چاکرای ششم کار می کند:
گیانا یوگا: گیانا یوگا شیوه ای ازآگاهی است که اساس آن رشد ظرفیت ذهن است که فرق بین حقیقی و غیرحقیقی، جاودانه و گذرا را تشخیص دهد. گیانا یوگی به این درک می رسد که فقط یک حقیقت جاودانه و ابدی و تغییر ناپذیر وجود دارد((خدایا)). با مراقبه و نیروی تمیز، سالک در ذهنش منحصرا توجه اش بر روی قادر((مطلق)) است تا زمانیکه شخص با سیمای ناآشکار ((خداوند)) یکی شود.
یانترا یوگا: سمبل های تصویری است که با فرمهای مختلف اشکال هندسی مظاهر ((هستی)) الهی را نشان می دهد. به عنوان وسیله ای برای تجسم به کار می روند. کسی که مراقبه می کند کاملا در آن شکل نشان داده شده غرق می شود و با تفکر و تعمق درونی آن را مجسم می کند.

/ 0 نظر / 144 بازدید