اختلال طبایع چهار گانه

در اینجا بطور مختصر و ساده اختلال طبایع چهار گانه را توضیح می دهیم 

۱-طبع دموی :این طبع از اجزا' طبایع گرم است که دارای دو جزئ گرمی وتری است . که همان ازدیاد خون است . در این طبع بیماران به طور کلی از احساس گرما شاکی هستند ،به طوریکه تحمل آنها به محیط های گرم کم و محیط های خنک و سرد برای آنها مطلوبتر است .معمولا دارای علائم سنگینی سر خمیازه ، دهن دره ،چرت زدن ، کندی حواس ، شیرینی دهان ،و سرخی رنگ بدن وزبان هستند . از لحاظ تیپ جسمی و روانی اینها افراد چاق بذله گو ،شوخ طبع با حوصله ومعاشرتی و بیش از حد متعارف خوش بین هستند 

۲-طبع صفراوی : (گرم وخشک ) : این افراد دارای مزاج گرمند (عدم تحمل به گرما ) ولی به علت تزاید صفرا (خون سوخته )رنگ وچهره زرد و بدن لاغر دارند ودر دهان خود طعم تلخی احساس می کنند . معمولا کم اشتها وکم خواب هستند واز حوصله کمتری بر خوردار هستند و تا حدی تحریک پذیر هستند  .احساس عطش و تشنگی دارند .در بعضی جاهای بدن خود احساس سوزش و گرمای موضعی دارند و روی بدن آنها جوش ودمل دیده می شود ولی انگشتان سردی دارند. 

۳- طبع بلغمی : (سرد وتر ):این افراد اغلب دارای چهره رنگ پریده بدنی بی حس وچاق هستند.افسرده خو وتنبل هستند واز این رو واقع گرا هستند واهل ریسک نیستند (بر عکس دموی مزاج ها ) پر خواب و پر اشتها ودارای بدن ورم کرده هستند و به سرما تحمل ندارند .

۴-طبع سوداوی : (سرد وخشک )با علائم لاغری کم اشتهائی ،پوست خشک  ،یبوست مزاج و دارای تفکرات رویائی واغلب پر جنب و جوش  هستند.

/ 0 نظر / 102 بازدید