چاکرای پنجم

چاکرای پنجم
ویشودها چاکرا (چاکرای گردن یا گلو یا مرکزارتباط نیزنامیده می شود)
چاکرای پنجم و خصوصیات مربوط به آن:
رنگ: آبی کم رنگ و همچنین نقره ای یا آبی مایل به سبز
عنصروابسته: اتر
حس: شنوایی
سمبل: لوتوس16پر
اصل اساسی: طنین هستی
بخشهای وابسته ی بدن: گردن، گلو و آرواره، گوشها، صدا، نای، لوله های برنشی، لب بالایی ریه ها، مری و بازوها.
غده ی وابسته: تیروئید
غده ی تیروئید نقش مهمی دراستخوان بندی و اندام های درونی دارد. تعادل بین رشد معنوی و فیزیکی را سازماندهی می کند و از راه متابولیسم به رفتارمان نظم می دهد و باعث سرعت تبدیل خون به انرژی و همچنین مصرف این انرژی می شود. علاوه براین، متابولیسم ید را کنترل می کند وکلسیم خون و بافتها را متعادل می سازد.
نشانه های نجومی و سیاره های وابسته:
جوزا/تیر: ارتباط، تبادل دانش و تجربه
مریخ: فعال در ابراز وجود
ثور/ناهید: درک فرم و مکان
اورانوس/دلو: الهام((الهی))، انتقال دانش و خرد متعالی، عدم وابستگی.
ساختار و عملکرد چاکرای پنجم
چاکرای گلو مرکز ظرفیت بیان، ارتباط و الهام انسان است. به یک چاکرای کوچکتر فرعی وصل است که درگردن قرارگرفته و به سمت پشت بازمی شود. این دو مرکز انرژی اغلب یکی به نظر می آیند. از آن جایی که عملکرد چاکرای گردن خیلی به چاکرای گلو نزدیک و مرتبط است، این دو را تلفیق کرده و تحت عنوان چاکرای پنجم توضیح می دهیم.
چاکرای پنجم همچنین پیوند مهمی را بین چاکراهای پایین تر و چاکرای تاج به وجود می آورد. مانند پلی بین افکار و احساسات، انگیزه ها و واکنش های ماست. درعین حال محتوای همه ی چاکراها را به جهان بیرون منتقل می کند. از راه چاکرای پنجم همه ی آنچه دردرون داریم ابراز می کنیم مثل خندیدن، گریه کردن، احساسات عاشقانه و شادی، دلواپسی ها و پرخاشگری ها، آرزوها و تصمیم ها و همین طور ایده ها، دانش و دریافت های دنیایی درونمان. عنصروابسته ی چاکرای پنجم اتر است. در تعالیم یوگا به عنوان عناصر اساسی که چاکراهای پایین را شکل می دهند به خاک، آب، آتش و هوا توجه شده است. اترنیز وسیله ی صداست. ادای کلمات درکل و همچنین کلام الهی((خلقت)). خلاصه عنصر ارتباط یا میانجی اطلاعات درتمام سطوح وجود. ارتباط برقرارکردن در زندگی شخصی عمدتا از راه صحبت کردن و همین طور با حرکت و حالت و نیزفرم های خلاق بیان مثل موزیک، هنرهای تجسمی و نمایشی و رقص و... اتفاق می افتد. درچاکرای گلو خلاقیت چاکرای خاجی به انرژی های چاکراهای دیگر وصل می شود و اتر به این انرژی ها شکل می دهد که از طریق آن ها با جهان بیرون ارتباط برقرارمی شود.
به هرحال ما فقط چیزهایی را می توانیم ابرازکنیم که دردرونمان پیدایشان کنیم و از این رو یکی از وظایف چاکرای پنجم این است که راه درونی به خصوصمان را دراختیارمی گذارد و بدین ترتیب ما را قادر به انجام واکنش از راه افکار و اعمال می سازد. هرچه قدرکه چاکرای گلو درست ترکارکند آگاهی ما نسبت به بدن ذهنی مان بیشتر می شود و هرچه قدرکه قدرت تشخیصمان نسبت به عملکرد بدن ذهنی بیشترشود، آگاهی مان نسبت به بدن های فیزیکی، اتری واحساسی بیشتر می شود. درنتیجه دیگر افکارمان از راه احساسات و حواس فیزیکی ابراز نمی شوند، بلکه شناخت واقع بینانه را ممکن می سازد.
اترکه تحت عنوان((آکاشا)) نیز تعریف می شود نور اختریی است. جایی که تمام اتفاقات، اعمال، افکار و احساسات از ابتدای زمان ثبت شده رخ داده است. اگرهمچون فضایی نا محدود و آسمان لایتناهی باز و گسترده شویم عمیق ترین سطوح دانش و بینش به ما عطا خواهد شد. رنگ آبی اتر نیز از آن چاکرای گلو است. بهترین راه رسیدن به چنین عمق دانشی این است که آرام شویم و به فضای درون و بیرونمان گوش دهیم. حس شنوایی هم مختص چاکرای پنجم است. در این جا گوش ها را باز می کنیم و به نشانه ها و صداهای پنهان((خلقت)) گوش فرا می دهیم؛ و در این جاست که صدای درونی مان را درک و با روح درونمان ارتباط برقرارمی کنیم و الهام او را دریافت خواهیم کرد. همچنین اعتماد به نفس راسخی در هدایت متعالی خود پیدا می کنیم. از رسالت واقعی یا ((دارما)) ی زندگی مان آگاه می شویم. کلمات درونمان و سطوح لطیف وجود را مانند آنچه دردنیای مادی وجود دارد درک می کنیم؛ قادرهستیم اطلاعات را ازحوزه های لطیف تر و ابعاد بالاتر یا واقعیت جذب و منتقل کنیم. این الهام الهی یک عنصر اساسی ابراز وجودمان می شود. از راه چاکرای پنجم تکامل فردی مان را درتمام سطوح وجود پیدا می کنیم.
عملکرد هماهنگ
با یک چاکرای گلو کاملا باز احساسات، افکار و دانش درونتان را آزادانه وبدون ترس ابراز می کنید؛ وهمچنین می توانید نقاط ضعف وقوتتان را آشکارسازید. صداقت درونی تان نسبت به خود و یا دیگران از موضع درستی بیان می شود.
این توانایی را دارید که با تمام وجود خود را ابرازکنید. اگرلازم باشد می توانید کاملا ساکت بمانید و از صمیم قلب به دیگران گوش دهید و درک کنید. گفتارتان خلاق و پرشور است درعین حال که کاملا واضح است. مقاصدتان را به بهترین وجه و بیشترین اثر برای تحقق بخشیدن به خواسته تان بیان می کنید. صدای شما پرطنین و خوش آهنگ است و وقتی با مشکل و یا مخالفتی روبه رو می شوید با خودتان صادق باقی خواهید ماند و می توانید اگربخواهید ((نه)) بگویید. نظردیگران نمی تواند شما را تحت تاثیرقراردهد یا فریب دهد. درعوض استقلال، آزادی و عدم وابستگی تان را حفظ می کنید. آزاد از تعصب و دارای سعه صدر و برای حقایق ابعاد لطیف باز هستید. از راه آنها هدایت صدای درونتان را می شنوید، که در زندگی شما را رهبری می کنند. دردستهای این هدایت جای امنی دارید. درمی یابید که تمام مظاهر((خلقت)) پیام خاص خودشان را دارند. آنها در مورد زندگی شان، نقششان درنمایش جهانی و درمورد تلاششان برای یکپارچگی و نور با شما سخن می گویند. دارای قدرت ارتباط مستقیم با زندگی درکرات دیگر هستی، هرزمان که مناسب باشد هستید. دانشی را که به دست آورده اید بدون ترس از واکنش ها و عقاید به دیگران منتقل کنید. تمام معانی را که برای بیان خلاق به کارمی برید حاکی ازخرد و حقیقت است. به علت استقلال درونی و ابراز آزادانه آنچه هستید سروری عمیق و احساس موفقیت و استحکام شخصیت به وجود می آید.
عملکرد ناهماهنگ
اگر انرژی های درون چاکرای گلو قفل باشد، می تواند مانع ارتباط بین ذهن و بدنتان باشد. این به دو صورت می تواند پیش آید. یا اینکه در ابرازا حساساتتان دچا رمشکل می شوید. دراین صورت احساسات برطرف نشده را با اعمال بدون ملاحظه و فکرابرا زمی کنید. حالت دیگر این است که برخورد غیر منطقی می کنید و افکار و احساسات را رد کرده وآنها را به حق نمی دانید .تنها به آن دسته از احساسات اجازه ی ابراز می دهید که از فیلترداوری خودتان گذشته و با قضاوت دیگران هم تناقضی نداشته باشد. یک احساس گناه ناخود آگاه و ترس های ذاتی شما مانع از دیدن و نشان دادن ((خود)) حقیقیتان و بیان آزادانه ی عمیق ترین افکار، احساسات و نیازها می شود. درعوض سعی می کنید با تعدادی ازکلمات و حرکات سر و دست آنها را بپوشانید و((وجود)) حقیقی خود را کتمان کنید.کلامتان هم یا خشن و بی ادبانه است یا سرد و جدی. ممکن است با لکنت صحبت کنید. صدایتان نسبتا بلند وکلامتان فاقد معنای عمیق باشد. به خودتان اجازه نمی دهید که نقطه ضعف هایتان را نشان دهید، بلکه سعی می کنید به هرقیمتی شده دائما قوی به نظربیایید. در نتیجه ممکن است خود را خیلی تحت فشار قراردهید. ممکن است بار زندگی برروی دوشتان سنگینی کند. در این وضعیت در مقابل این بار اضافی حالت دفاعی به خود می گیرید. شانه ها را بالا می آورید و گردن را به تومی کشید و خود را در مقابل شروعی تازه مجهز می سازید. کارکرد ناهماهنگ چاکرای پنجم درکسانی که از قدرت بیانشان برای گول زدن دیگران سوء استفاده می کنند یا برای جلب توجه دیگران بلاانقطاع حرف می زنند نیز دیده می شود. معمولا افرادی که انرژی های چاکرای پنجمشان بسته است به دلیل نداشتن آزاداندیشی، انبساط درونی و استقلال که لازمه ی رسیدن به این چنین حوزه هایی است به ابعاد لطیف وجود دست نمی یابند. با وجود این، امکان این که دارای دانش عمیق درونی باشید وجود دارد. شما فقط از زندگی و ابراز آن می ترسید به این دلیل که از قضاوت دیگران و تنهایی می ترسید. این دانش عمیق ممکن است راه خودش را به طرق دیگر بازکند مثل شاعری، نقاشی یا وجوه دیگری از ابراز کردن خود به خودی. اما آنها را با دیگران با بی میلی تقسیم می کنید. انرژی های معنوی شما ممکن است در سرتان گیرکرده باشند سپس نیروها برای تبدیل شدن به احساسات ممکن است با مشکل مواجه شوند و انرژی های چاکراهای پایین تر نمی توانند قدرت و ثبات چاکراهای بالاتر را تامین کنند، آنها نیاز به درک معنویت درونی در زندگی تان دارند.
کم کاری
کم کاری چاکرای گلو توانایی شما را برای نشان دادن و توصیف خودتان به تاخیر می اندازد. ((خود)) درونی تان را کاملا کنترل می کنید؛ خجالتی، ساکت و درون گرایید و وقتی صحبت می کنید فقط در مورد چیزهای کم اهمیت زندگی بیرونی تان حرف می زنید. اگرسعی کنید احساسات و افکار باطنی تان را بیان کنید به سرعت احساس ورم درگلو می کنید و صدایتان حالت تصنعی به خود می گیرد. دراین جا حالت لکنت زبان غالبا بیشتر از وضعیت عملکرد ناهماهنگ دیده می شود. د ربرخورد با دیگران احساس عدم اطمینان و ترس از قضاوت دارید و اغلب واقعا نمی دانید چه می خواهید .پیام های روح خود را دریافت نمی کنید و به نیروی بصیرت خودتان اعتماد ندارید. اگرچاکرای پنجمتان را بهبود نبخشید، مشکل جدی پیش خواهد آمد. فضای پشت دیواری که خودتان ساخته اید، فضایی که درآنجا بیشتر اوقاتتان را می گذرانید، جایی که شما استعدادهایتان را نشان می دهید کوچک و محدود است، زیرا جهان بیرون را فقط به عنوان یک حقیقت معتبر قبول دارید.
امکانات پاکسازی و فعال کردن چاکرای پنجم
لذت بردن از طبیعت
نور آبی شفاف آسمان صاف واکنشی دردرون چاکرای پنجم ایجاد می کند.ب رای جذب کامل رنگ آبی آسمانی، روی زمین دراز بکشید و رلکس کنید، وجود درونی تان را رو به گستردگی لایتناهی افلاک بازکنید. احساس خواهید کرد که چگونه ذهنتان باز و پاک می شود و چگونه انقباض و گرفتگی چاکرای گلو و فضای تحت تاثیرآن به تدریج ازبین می رود؛ وحالا قلب شما آماده پذیرفتن ((پیام)) الهی است. انعکاس آسمان آبی درکش و قوس شفاف آب اثر وسعت دهنده و آزاد کننده بر احساساتتان دارد، و صدای آرام امواج شما را ازعواطف و احساسات نهفته تان و این که به شما چه می خواهند بگویند آگاه می سازد؛ واگراجازه دهید که امواج انرژی های آسمان و آب کاملا درشما نفوذ کنند ذهن و احساساتتان یکدیگر را کاملا بهبود می بخشند.
موسیقی درمانی
موزیک: هر نوع موزیک یا ترانه ای که سرشار از تن زیر باشد و همین طور موسیقی و یا رقص های مراقبه ای فوق العاده اثر فعال کننده دارند. برای هماهنگ کردن و رلکس کردن چاکرای پنجم، به موزیک های آرامش بخش مدرن(عصرجدید) با اثر طنین صدا گوش بدهید. گوش درون را باز و گسترده و آزاد می کند.
رنگ درمانی
آبی روشن وکم رنگ به چاکرای گلو اختصاص دارد. این رنگ آرامش می آفریند و بینش روحانی شما را باز و گسترده می کند.
سنگ درمانی
یاقوت کبود: آبی کم رنگ سافایر مانند انعکاس آسمان صاف برروی دریاست. ازاین رو کمک می کند تا روانتان به آیینه ای تبدیل شود که گستره ی لایتناهی روحتان را منعکس کند. ارتباط شما را با درونی ترین بخش وجودتان فعال می کند و نور و روشنی به قسمت های پنهان روحتان می آورد. امواج آن روح شما را سرشار از خلوص، آزادگی و بزرگی وآن را پذیرای دور اندیشی و درک شهودی می کند. زمرد کبود همچنین کمک می کند آزادانه و خلاقانه این علم را بیان کنید و تحت تاثیرآن روح شما کانالی می شود برای عشق فداکارانه و نیروی شفا بخشی.
فیروزه: در درون رنگ فیروزه پیوند دوباره ای را بین رنگ آبی آسمان و سبز زمین پیدا می کنیم از این رو فیروزه آرمانهای متعالی روح را با انرژی حیاتی ازلی سیاره مان ترکیب می کند. به بیان ایده ها و دانش روحانی کمک و آنها را با زندگی زمینی تلفیق می کند. علاوه بر این، انرژی مثبت را جذب و بدن و روانمان را درمقابل تاثیرات منفی محافظت می کند.
chalcedony
آبی متمایل به سفید: chalcedony اثرمثبت برروی غده ی تیروئید دارد. تاثیر آرام بخش و متعادل کننده بر روی ذهن دارد و تند خویی و زود رنجی را کاهش می دهد. با تاثیر آرامش بخش آن دری به سوی الهام درونی باز می شود و قدرت ابراز وجود خلاقانه را از راه کلام یا نوشتن برانگیخته می کند.
رایحه درمانی
مریم گلی: رایحه ی تند مریم گلی امواج شفا را به طرف ((مرکز تکلم)) می فرستد. چاکرای گلو را از انقباض رها می کند و اجازه می دهد تا آنچه را باید با هماهنگی و پر از انرژی بگوییم، کمک می کند تا پیام های درونی روح را به طور موثری بیان کنیم.
اکالیپتوس: رایحه ی نشاط بخش روغن اکالیپتوس چاکرای پنجم را باز و پاک می گرداند. امواج ریالآن ما را بر روی صدای درون باز می کند و زمینه ی خلاقیت را مساعد کرده و به شیوه ی ارتباطمان سادگی و بی ریایی می بخشد.
فرم یوگایی که عمدتا از راه چاکرای پنجم کار می کند:
مانترا یوگا: مانتراها اوراد مراقبه ای هستند که منعکس کننده ی جلوه های خاص((الهی)) هستند. یا به آرامی در سکوت تکرار می شوند یا با صدای بلند. با تکرار یک مانترا افکار و احساسات به تدریج دگرگون می شوند، بدین ترتیب سالک با نیروی کیهانی((الهی)) که توسط آن مانترای مشخص آشکار می شود یکی خواهد شد

/ 0 نظر / 248 بازدید